ikiru

by IKIRU

supported by
zyglthall
zyglthall thumbnail
zyglthall Incredible screamo album. It deserves to be known as a classic. Favorite track: A řeka plyne dál // And the river goes on.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.

credits

released September 1, 2015

tags

license

about

IKIRU Krupka, Czech Republic

contact / help

Contact IKIRU

Streaming and
Download help

Track Name: A řeka plyne dál // And the river goes on
Plyne jako voda v řece, my stojíme na místě,
každý den snažíme se naplnit,
prožít a přežít.
Probudit se do nového rána,
zase a znova.

Když se rozhlídneš,
nevidíš žádné výsledky
tvé včerejší snahy.

A řeka plyne dál...

Snad jednou přijde den, kterým něco změníš
a nalezneš cestu ven ze suti všedního života.

En:

It flows like water in the river, we still stay on the same point,
try to fill every day by something,
relive and survive.
To wake up to a new morning,
again and again.

When you look around,
you don´t see any results
of your yesterday´s effort.

And the river goes on...

Perhaps one day will change something and
you will find a way out from the debris of everyday life.
Track Name: Nenávist // Hate
Společnost zamořenou nenávistí schovanou za mnoho kulis
není možné udržovat dlouho při životě.
Nutností je přenést se přes okolní tlak a začít budovat nové vztahy.

Kontaminace sociálního prostředí je účelně prováděna,
aby zamaskovala to, co má být skryto.

Narážky, boje a hádky - tyhle projevy nenávisti,
jsou pro nás jednoduchým ventilem strachu a závisti.

Věčné označování, ukazování prstem s arogantním gestem,
žít neustále s pocitem, že jsem nenáviděn a zatracen.

To je jeden z nejtěžších životních údělů.

En:

The society polluted by hate
that is hidden behind many of backdrops
is not possible to keep in life long time.
It is a necessity to pass through the surrounding pressure
and start to build new relationships.

The contamination of social environment
is effectively implemented
to cover up everything what has to be hidden.

Allusions, fights and hassles –
- these manifestations of hatred
are simple valve of fear and envy for us.

Eternal labelling, pointing the finger
with arrogant gesture, live constantly with the feeling
that I am hated and damned –
this is one of the most difficult life fates.
Track Name: A tak žijeme naše životy v nevědomosti // We live in unconsciousness
Vše kolem Tebe schované
v neprůhledných obalech,
ta vrtkavá touha vědět pravdy...

Ani smysly ani rozum
ti nikdy nedají tu jistotu
- jistotu, kterou nutně potřebuješ.

Ani ty ani já
nevíme co je pravda
- pravda, kterou všichni hledáme.

En:

Everything around you is hidden
in opaque packaging -
the volatile desire to know truths.

Neither the senses nor the mind
never give you a certainty
a certainty that you urgently need.

Neither you nor me
don´t know what is the truth,
the truth that we are all looking for.
Track Name: Bezmoc // Without power
Cítím jak umírám, jsem totiž součástí sfér,
které jsou čím dál víc zpustošené
a já se nechci podílet na téhle vraždě všeho,
co tak miluji.

Doba je neúprosná, hlavní vidinou je zisk
a ten se nikdy neohlíží na důsledky.

Já nechci, ale jsem toho součástí.
Snažím se, ale sama nemám žádnou moc.

Bylo mi řečeno, že s tím musím žít,
ale nehodlám se s tím nikdy smířit!

En:

I feel how I am dying, cause I am the part of spheres,
which are more and more devastated
and I don´t want to participate on this murder,
murder of everything what I love.

The time is inexorable, the main vision is profit
and it never looks at the consequences.

I don´t want, but I am the part of this.
I am trying to do, but alone I have no power.

It has been said to me that I have to live with this,
but I will never intend to be reconciled with this.
Track Name: Naděje // Hope
Bloudím klikatými stezkami
mnohokrát s nejasným cílem.
Poháněn pocitem, že je potřeba něco změnit,
zahodit lhostejnost...

Každá oběť může být impulzem,
který v budoucnu přinese nečekané zvraty.
Každá akce může přinést
svoje plody.

Malými krůčky se posouváme
a překonáváme všechny propasti,
trny vryté do rukou, jizvy ve tváři.

Jde jen o to
spojit se
a zbavit se dojmu,
že v ostatních pohasla naděje.

En:

I wander through the winding trails,
many times with vague purpose.
I am driven by the feeling, that there is a need to change something,
throw away an indifference.

Every victim may be an impulse
that will bring unexpected turns in the future.
Every action can bring its fruits.

We are moving on by small steps
and overcoming all abysses,
thorns dig into hands, scars on the face.

It´s just only about joining together and get rid of the impression
that hope faded away in other people.